Planul urbanistic general al comunei Mânzălești

1. Obiectivul lucrării

Planul urbanistic general stabilește obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare a comunei Mânzălești și în special a localităților componente, pe baza unei analize multicriteriale a situației existente și în cadrul unei opțiuni locale de dezvoltare.

2. Stadiul existent de dezvoltare urbanistică

     · Date de sinteză

        - Suprafața teritoriului administrativ - 9470 ha, din care :

              suprafață agricolă 2885 ha

                   - arabil 129 ha

                   - pășuni 1103 ha

                   - fânețe 1560 ha

                   - vii și livezi 93 ha

              suprafață neagricolă 6585 ha

                   - păduri 5999 ha

                   - ape, drumuri 216 ha

                   - curți, construcții 200,15 ha

                   - neproductive 168,85 ha

        - Suprafața teritoriului intravilan

               - existent 152,86 ha

               - propus 494,69 ha

        - Suprafața totală stabilă

               - existent 152,86 ha

               - propus 494,69 ha

        - Populația totală stabilă 3093 locuitori 

              - propus 4705 locuitori

        - Număr total locuințe 1221

        - Număr gospodării 124625

        - Arie locuibilă 36.447 mp

      · Analiza situației existente

             - Încadrarea în teritoriul administrativ al județului

Comuna Mânzălești este amplasată în culoarul depresionar al râului Slănic și al afluenților lui, râul Jgheab, Valea Ursului, Valea Bisocii, cu mare răsfirare pe versanții dealurilor încojurătoare. Aceasta conduce la o economie pastorală.

            - Populația, aspecte sociale

În cadrul teritoriului administrativ al comunei Mânzălești populația a cunoscut o scădere continuă, caracteristică întregii țări. Această involuție s-a produs mai cu seamă în satele mici, cu potențial economic redus și cu o mică dezvoltare economică.

            - Organizarea zonelor funcționale

În localitățile importante Mânzălești, Beșlii, Gura Bădicului s-au dezvoltat nuclee centrale, cu dotări importante pentru deservirea populației locale : administrație, cultură, învățământ, sănătate.

Alte obiective importante : punct turistic han Meledic, unități industriale, ateliere prelucrare lemn, atelier olărit cu tradiție în zonă, precum și zona istorică Mănăstirea Găvanu.

Din punct de vedere al gospodăriei comunalei satele dețin zone de cimitire protejate sanitar și împrejmuite.

              - Organizarea circulației

Principalul drum ce străbate comuna, respectiv satele Beșlii și Mânzălești, este DJ 203 K (Mărăcineni – Vintilă Vod㠖 Lopătari), drum ce este asfaltat în întregime pe teritoriul comunei

           - Echiparea edilitară a comunei

Alimentarea cu apă a localităților comunei se face din puțuri forate din stratul freatic, nu sunt sisteme de canalizare a apelor uzate.

           - Protecția și conservarea mediului

Așezarea teritoriului studiat în culoarul Slănicului și a afluenților lui se caracterizează printr-un teren accidentat, versanți despăduriți, zone cu alunecări, surpări de maluri, terenuri sărate care produc elemente negative în zonă.

           - Principale disfuncționalități

     - Restrângerea fortuită a vetrelor de sat a creat necesitateta extinderii intravilanelor mai ales în localitățile răsfirate.

    - Despădurirea zonei de vagetația arboricolă, specifică : fag, stejar, pășunatul intensiv, alunecări și eroziuni, ramificări de ulițe în teritoriul de legătură, versanții cu reduse posibilități de modernizare, conduc la evacuarea rapidă a solului de pe versanți, procese majore de transport în albia râurilor.

    - Rețeaua de drumuri principale cu mari probleme de amenajare în legătură cu zona de reședință.

    - Este necesară revitalizarea agroturismului în zonă cu exploatarea potențialului uman, turistic și tradițional.

    - Păstrarea locuințelor vechi cu arhitactură țărănească, modernizarea și echiparea lor.

    - Dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă în localitățile componente dezvoltate.

    - Necesități și opțiuni ale populației

    - Parcelări în zona bună pentru construcții

    - Modernizarea drumurilor

    - Echiparea edilitar㠖 apă, energie electrică

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

    - Concluzii ale studiilor de fundamentare

Dezvoltarea istorică a comunei Mânzălești alături de factorii socio-economici a condus la evoluția înceată a zonei alături de întreaga zonă în ultima perioadă.

Cu toate că prin studiile de amenajare a teritoriului județului zona deține o dezvoltare armonioasă, agricultura, silvicultura, industrie și prestări servicii, inclusiv agroturismul.

    - Evoluție posibilă și priorități

În viitor se preconizează ca intravilanul să se mărească în toate localitățile, zonele noi introduse să se dezvolte funcțional prin planuri urbanistice zonale.

Stabilirea priorităților : pentru fiecare localitate modernizarea rețelei de drumuri, refacerea dotărilor, echipare edilitară.

    - Reglementări de bază

Limitele intravilanului localităților s-au propus împreună cu factorii locali.

Zonificarea funcțională este dezvoltată pe baza situației existente cu stabilirea zonelor viitoare în concordanță cu disfuncționalitățile existente și opțiunile locuitorilor.

Activitățile economice : se vor dezvolta unități cu profil agroalimentar, agricultura, silvicultura și unități tradiționale, olărit, prelucrarea lemnului.

Populația va cunoaște o creștere în următorii ani datorită stabilirii în comună a noi familii de tineri.

Fondul locuibil – locuințele noi propuse, regim parter și P+1 în terenuri lotizate.

Spații verzi – teernuri sportive amenajate pe lângă incintele școlilor sau locurilor turistice (Meledic).

Cimitirele vor fi prevăzute cu zone de protecție.

Zona de agrement – platoul Meledic, cu : han, camping, terenuri de sport, muzeul etnografic, a morilor de apă și a industriei țărănești existentă în zonă, ștrand și debarcader în zona lacurilor, amenajarea peșterii „6 S”.

Ca lucrări de protecție și conservare a mediului sunt indicate : împăduririle în zonă, cu elemente specifice, conservarea malurilor de sare, refacerea vegetației pășunilor și fânețelor zonale, reducerea potecilor și drumurilor neagricole, conservarea monumentului „Grunj”.

4. Clima

Poziția teritoriului studiat în regiunea de curbură a Carpaților determină anumite aspecte specifice a potențialului climatic local.

În zona depresionară și a dealurilor, mai puțin adăpostită este afectată de inversiuni termice, cu scurgeri de aer rece, îngheț și brume timpuri și târzii.

Temperatura medie anuală se încadrează între 6 – 8 oC.

Temperatura medie a lunii ianuarie este –3 oC, iar a lunii iulie 17 – 18 oC.

Precipitațiile anuale 700 – 800 ml.

Vântul predominant N-V, caracteristic zonei Lăcăuți.

Resurse naturale :

   - sare : Mânzălești, Buștea

   - ghips : Valea Jgheabului

   - petrol : Trestioara, Buștea

   - izvoare cloro-sodice : Meledic, Cireșu

5. Încadrarea în rețeaua de localități a județului

Comuna Mânzălești amplasată în zona Subcarpaților de Curbură se învecinează în nord cu județul Vrancea, în N-E cu comunele Bisoca și Vintilă Vodă, în sud cu, Cănești, Chilii, iar în vest cu comuna Lopătari.

Poziția sa geografică și evoluția istorico-socială au contribuit la dezvoltarea sa în timp.

Din punct de vedere demografic se situează între localitățile mijlocii ale județului, în jur de 3000 de locuitori.

Dotările existente sunt de importanță locală, dar unitățile turistice pot devenii de importanță județeană contribuind la dezvoltarea unei zone turistice diversificate.

6. Silvicultura

Pădurile din zona comunei Mânzălești se desfășoară atât pe umerii versanților deluroși, cât și în zona montană cuprinzând păduri de : gorun, fag, tei și conifere pe o suprafață de peste 6000 ha.

7. Turism

Teritoriul comunei Mânzălești este recunoscut ca fiind cuprins în axa turistică Vintilă Vod㠖 Lopătari – Gura Teghii, precum și axa turistică Mânzălești – Bisoca – Neculele – Neruja (Vrancea).

Obiectivele turistice importante : „Grunjul” – situat la afluența Jghiabului în Slănic, martor de eroziune din marne albe cineritice, apărând sub formă de stânc㠖 rezervație geologică.

Fenomenul de endocarst salin din platoul Meledic și peștera „6S”. Altitudinea platoului 600 m cu straturi de argilă și marne sărăturate unde apare sarea. Pe suprafața platoului sunt lacuri clorurate : Lacul Mare, Lacul Castelului, Lacul din Poiană, cu o vegetație arborescentă impresionantă.

În partea nordică a platoului Meledic se găsește peștera „6S” cu intrarea în fundul unei doline, ce face parte dintr-o uvală în care au fost identificate alte 4 peșteri.

Nu este vizitabilă pentru a fi văzute diferite tipuri de formațiuni : stalactite cu culori variate, alb, roz, galben, roșu aprins, cenușiu și maroniu și un mic număr de stalagmite cu înălțimi de câțiva centimetri și grosimi de 5 – 8 cm. Peștera are o lungime de 1220 m, fiind cea mai lungă peșteră în sare pe plan mondial. Zona este protejată prin lege.

Alte obiective : casele cu specific țărănesc și arhitectură de munte din satele : Mânzălești, Trestioara, Poiana Vâlcului, Ghizdita, Plavățu.

Zona turistică Vintilă Vod㠖 Mânzălești – Lopătari legate prin drumul județean modernizat poate fi exploatată prin satele turistice Cireșu, Plavățu, Buștea, Jgheab care să facă legătura cu zona turistică Bisoca, reprezentată prin complexul de lacuri „La Brigadă”, frumusețea peisajului atât a fânețelor, cât și al pădurilor vor putea completa un itinerar turistic al zonei, atât prin creste muntoase, cât și drumurile forestiere modernizate.

8. Concluzii generale

Centrul turistic Mânzălești se va caracteriza ca o localitate turistică centrală spre unitățile și obiectivele turistice ale zonei Meledic – Bisoca – Mărtinu – Munții Furului, spre zona turistică a Vrancei.